ES EN GA
Dónde estamos
Facebook Instagram
Panel de usuario
A Miña Conta
Novo Cliente Rexistrarse
Carrito
Carriño
Sen produtos
Total
0,00 €
Boton menu

CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

PAZO DE SEÑORANS S.L.U. con C.I.F. B-36117513 (Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, folio 1, libro 829, folla número 11.457, inscrición 1ª) realiza a venda e distribución dos produtos ofertados neste servizo. As operacións de venda entenderanse realizadas en PAZO DE SEÑORANS S.L.U. Vilanoviña s/n MEIS C.P: 36616 Pontevedra (ESPAÑA)

1.- ÁMBITO

As presentes Condicións Xerais de Compra aplícanse á venda de todos os produtos de PAZO DE SEÑORANS S.L.U. a través da súa páxina Web, www.shopsenorans.com dentro e fóra do territorio español.

A utilización por parte do CLIENTE dos servizos de PAZO DE SEÑORANS presupón, a aceptación destas Condicións Xerais de Venda, que estarán dispoñibles no momento de realizar o pedido a través da páxina Web. Por iso, é conveniente que O CLIENTE lea atentamente ditas Condicións Xerais antes de realizar unha operación de compra.

2.- PREZOS

Os prezos indicados na pantalla á beira de cada produto están expresados en Euros.

As ofertas estarán debidamente marcadas e identificadas como tales. PAZO DE SEÑORANS S.L.U. resérvase o dereito de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas, podendo actualizar produtos e prezos. O prezo aplicable será o que conste no momento que O CLIENTE realizou a compra.

3.- FORMA DE PAGO

Todas as compras pódense pagar a través dalgunha das seguintes opcións:

Con cartóns VISA ou MasterCard. Transferencia Bancaria. PayPal.

Os pedidos internacionais rexeranse polo apartado número 9 das presentes Condicións Xerais de Venda.

4.- ENTREGAS

Unha vez comprobado o pago do pedido, procederemos a realizar a entrega. Se O CLIENTE non recibise o pedido nun prazo aproximado de 1 semana para a península Ibérica, 2 semanas para Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla, a partir da recepción do pago por parte de PAZO DE SEÑORANS, S.L.U. pode porse en contacto co Servizo de Atención ao Cliente a través do noso formulario de Contacto.

5.- INCIDENCIAS

Para calquera consulta ou incidencia relacionada coa súa compra poderá contactar co servizo de atención ao cliente enchendo o noso formulario de Contacto.

Tamén pode chamarnos ao 986715373 ou escribirnos a PAZO DE SEÑORANS S.L.U. Vilanoviña s/n MEIS C.P:36616 Pontevedra (ESPAÑA)

6.- RETORNO DUN ARTIGO

Os artigos ofrecidos por PAZO DE SEÑORANS ofrecen a máxima calidade e a mellor garantía. É o noso compromiso cos nosos clientes. Se cando reciba o seu pedido non queda satisfeito, ten un prazo de sete (7) días, a contar desde a data de recepción para executar o dereito de retorno.

Para realizar a súa retorno, envíenos unha mensaxe a través do formulario de Contacto

7.- CONDICIÓNS PARA O RETORNO

a) En caso de retorno de produtos non defectuosos os gastos de envío non serán reembolsados. Así mesmo, os gastos de recollida serán por conta do cliente (equivalen ao importe do envío que corresponda ao destino enviado). b) Para realizar a retorno o produto deberá estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e cos accesorios ou agasallos promocionais incluídos no seu caso. Unha vez recibida a mercadoría nos nosos almacéns, e previa comprobación do estado da mesma, procederase ao reembolso do seu importe conforme á modalidade de pago realizada polo cliente. Non se admiten as deficiencias ocasionadas por neglixencias, golpes, USO ou manipulacións indebidas ou tensión non idónea. c) A retorno dos produtos defectuosos e envíos erróneos será sempre aceptada, sendo PAZO DE SEÑORANS quen se fará cargo dos gastos de envío sempre que o cliente comunique esta circunstancia no prazo de sete (7) días contados desde a data de recepción do envío. d) Os gastos de envío só serán reembolsables no caso de envío erróneo ou produto defectuoso. e) A retorno non poderá ter lugar en ningún caso se os produtos fornecidos foron manifestamente obxecto de uso. No caso de que a retorno non fose aceptada por PAZO DE SEÑORANS por entender que o produto cuxa retorno se pretende fose utilizado, os produtos permanecerán no almacén de distribución para ser recollidos polo cliente, por un período non superior a trinta días desde a súa retorno. f) Os riscos vinculados á retorno do produto serán a cargo do remitente, quen deberá envialos de forma segura e coas garantías necesarias para que a mercadoría devolta chegue en perfecto estado de conservación. g) A aplicación da retorno na súa conta de Paypal ou no cartón de crédito dependerá das condicións do seu cartón e da entidade emisora. O prazo de aplicación será aproximadamente de até sete (7) días para os cartóns de débito e de até trinta (30) días para os cartóns de crédito. h) Non aceptamos envíos de retornos ou cambios a portes debidos.

8.- GARANTIA

PAZO DE SEÑORANS garante a calidade dos seus produtos, nos termos establecidos pola lexislación vixente en España.

Non se inclúen as deficiencias ocasionadas por neglixencias, golpes, USO ou manipulacións indebidas, tensión non idónea nin materiais sometidos a desgaste polo seu uso normal.

Naquelas incidencias que xustifiquen o uso da garantía, optarase pola reparación, substitución do artigo, rebaixa ou retorno, nos termos legalmente establecidos. Para facer uso da garantía, é imprescindible a presentación do xustificante de compra. Para facer efectiva a garantía contacte connosco a través do formulario de Contacto

9.- VENDAS INTERNACIONAIS

Para pedidos internacionais aceptaranse pagos con cartóns Visa ou MasterCard ou PayPal. Para todas aquelas entregas que se realicen fose do territorio español, deberán aplicarse os gastos de envío indicados durante o proceso de compra, para o país concreto de destino. Calquera imposto de aduana que se derive pola importación dos produtos cara ao país de destino correrá a cargo do COMPRADOR, polo que PAZO DE SEÑORANS S.L.U. NON se poderá responsabilizar da mercadoría unha vez estea na Aduana do seu país.

10.- POLITICA DE PRIVACIDADE

Os datos persoais solicitados a través das páxinas Web ou outros medios, serán incorporados aos arquivos dos que PAZO DE SEÑORANS S.L.U. é responsable. Esta información será utilizada exclusivamente para informar o CLIENTE sobre ofertas e actualizacións de produtos e non será transferida a terceiros sen o seu previo consentimento. En cumprimento da lei de Protección de Datos, o CLIENTE poderá solicitar a modificación ou cancelación dos seus datos en calquera momento, contactando co servizo de atención ao cliente a través dos medios indicados na cláusula 5 das presentes condicións xerais. No caso de compras realizadas con cartóns de crédito, PAZO DE SEÑORANS S.L.U. poderá solicitar ao CLIENTE o envío por fax das fotocopias do seu documento de identidade e/ou do cartón de crédito.

11.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual sobre o deseño e contidos da páxina Web www.shopsenorans.com corresponden en exclusiva a PAZO DE SEÑORANS S.L.U. salvo que se indique outra titularidade. A reprodución, distribución, ou transformación non autorizada de tales contidos constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual de PAZO DE SEÑORANS S.L.U. ou do titular dos mesmos, e poderán derivar nas correspondentes accións xudiciais ou extraxudiciais para o exercicio dos seus dereitos.

12.- LEI APLICABLE E XURISDICCION

Para calquera diverxencia xurdida do presente contrato, ambas as partes sométense expresamente, e con renuncia ao seu foro propio, á decisión do asunto ou litixio exposto, mediante a arbitraxe institucional de ARBITEC, Asociación Española de Arbitraxe Tecnolóxica, á cal encomendan a administración da arbitraxe e a designación dos árbitros. A arbitraxe realizarase conforme ao procedemento establecido no Regulamento Arbitral de ARBITEC e na Lei de Arbitraxe, de 23 de decembro de 2003 e poderá realizarse a través de Internet ou utilizando calquera outro medio telemático. O laudo arbitral deberá ditarse durante o noventa días seguintes á aceptación do cargo por parte dos árbitros designados, obrigándose ambas as partes a aceptar e cumprir a decisión contida nel. Para o caso de que a arbitraxe non chegase a realizarse por mutuo acordo ou fose declarado nulo, ambas as partes sométense aos Xulgados e Tribunais da Cidade de Madrid con renuncia ao seu propio foro, se este fose outro.